Bakalárska práca na objednávku

Bakalárske práce sú prvými väčšími prácami, s ktorými sa študenti na vysokej škole stretávajú. Jedná sa o záverečnú prácu, ktorú študent musí väčšinou spracovať v teoretickej a praktickej rovine. V niektorých prípadoch sa môže od študenta vyžadovať iba teoretická bakalárska práca

Teoretická časť bakalárskej práce

Bakalárska práca písaná s láskou
Štruktúra bakalárskej práce

V teoretickej časti sa študent zameriava na odbornú domácu a zahraničnú literatúru. Musí vyhľadávať knižné zdroje, odborné články alebo pracovať s dôveryhodnými internetovými stránkami, ako sú oficiálne stránky Ministerstiev SR alebo zákonmi. Tu všade vyhľadáva dôležité informácie pre svoju bakalársku prácu, ktoré následne parafrázuje alebo cituje. Pri citácii je potrebné nezabudnúť text označiť kurzívou, dať ho do úvodzoviek a uviesť presnú stranu, odkiaľ študent tento text skopíroval, teda citoval. 

Citovania a zhoda bakalárskych prác

Pri citáciách je potrebné si dávať pozor  na to, že citácie sú počítané ako zhoda i napriek tomu, že ich študent v texte jasne vyznačí. V bakalárskych prácach odporúčame používať viac parafrázovania, než citovania, aby sa nestalo, že zhoda bude príliš vysoká. Vysoká zhoda bakalárskej práce znamená, že študent používal málo vlastných myšlienok a väčšinu svojej záverečnej práce skopíroval. Pre bakalárske práce platí vo všeobecnosti, že zhoda nemôže presiahnuť 25%. Na jednotlivých školách sa však tieto informácie môžu líšiť, a tiež závisia od školiteľa a oponenta a ich zhovievavosti. Študent môže svoju bakalársku prácu použiť pri spracovávaní rovnakej alebo podobnej témy diplomovej práce. V takomto prípadne sa následne v diplomovej práci toleruje zhoda do 30% z bakalárskej práce. Študentovi teda stačí dopracovať len zvyšných 70% a má hotovú diplomovú prácu.

Praktická časť bakalárskej práce

V praktickej časti sa študent musí zaoberať objektom skúmania, analyzovať jeho súčasné fungovanie a súčasný stav, ktorý musí pomocou svojich odporúčaní a návrhov na zlepšenie posunúť na ďalšiu úroveň. Väčšinu cieľ bakalárskej práce spočíva v analýze a návrhoch na zlepšenie súčasného stavu. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že nie v každom prípade je tomu tak. V niektorých prípadoch, keď študent nemá praktickú časť, je potrebné pracovať s veľkým množstvom zdrojov, ktoré predstavujú hlavnú časť známky. Pri teoretických bakalárskych prácach nie je prítomná praktická rovina, a teda žiadne návrhy na zlepšenie študent neprináša. Jeho úlohou je podrobne spracovať a deskripciou vysvetliť jednotlivé pojmy súvisiace s riešenou témou. 

Záver bakalárskej práce

V závere bakalárskej práce študent spíše najdôležitejšie informácie, ktoré vo svojej bakalárskej práci spomenul, použil alebo k nim dospel. Zhŕňa splnenie počiatočného cieľa bakalárskej práce a udáva smer, ktorým by sa mal výskum rozvíjať.